Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GM SPORTS

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GM SPORTS - www.gmsports.pl

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego www.gmsports.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”), zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, świadczenia drogą elektroniczną usług oferowanych przez Sklep internetowy oraz realizacji uprawnień Klientów związanych z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem Sklepu internetowego 

 2. W zakresie usług świadczonych przez Sklep internetowy drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedający świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające na: prowadzeniu w Sklepie internetowym Konta Klienta, umożliwieniu Klientom składania w Sklepie internetowym zamówień za pomocą elektronicznego formularza, składania drogą elektroniczną reklamacji, umożliwieniu Klientom zamieszczania w Sklepie internetowym komentarzy, opinii i innych treści, przesyłania newslettera, itp.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności postanowieniom Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 5. Składając zamówienie rejestrując się w Sklepie internetowym Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2

SPRZEDAJĄCY

 

 1. Sprzedającym jest Jerzy Tyburski prowadzący pod firmą GM TRADE Jerzy Tyburski działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prowadzący punkt handlowy pod adresem: ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa – zwany dalej „Sklepem”, zamieszkały: ul. Obiegowa 20 lok. 4, 04-739 Warszawa, NIP: 1130391330, REGON 146402662.

 2. Dane Sprzedającego do kontaktu z Klientem, w tym do składania reklamacji:

  a) adres: GM TRADE Jerzy Tyburski, ul.Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa,

  b) telefon: +48 508 49 46 46,

  c) adres e-mail: sklep@gmsports.pl.
   
 3. Opłata za połączenie telefoniczne ze wskazanym wyżej numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z Klientem jest standardową opłatą za zwykłe połączenie telefoniczne, wynikającą z taryfy opłat dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie.

 

 

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

  a)    komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,

  b)    przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, z włączonymi cookies oraz Javascript,

  c)    aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

  d)    monitora lub wyświetlacza odtwarzającego kolory, o zalecanej rozdzielczości 1024x768.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezagrażający jego poprawnemu funkcjonowaniu i zgodny z jego przeznaczeniem.

 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.

 4. Zabrania się umieszczania w Sklepie Internetowym treści niezgodnych z jego przeznaczeniem, naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich oraz innych zabronionych prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści: pornograficznych, faszystowskich, szerzących dyskryminację, wzywających do nienawiści, politycznych, naruszających normy etyczne lub moralne, obrażających Sprzedającego, innych Klientów Sklepu internetowego oraz osoby trzecie.

 5. Zabrania się rozsyłania za pośrednictwem Sklepu internetowego spamu oraz prowadzenia za jego pośrednictwem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i handlowej.

 6. W przypadku gdy Klient nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu internetowego.


 7. Konto zablokowane pozostaje do czasu wyjaśnienia spornej sytuacji. Osoba, której Konto zostało usunięte ze względu na naruszenie Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Sklepie internetowym bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

 8. Usunięcie Konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych osobowych Klienta z bazy Sklepu internetowego. Sprzedający usunie dane osobowe Klienta po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności związanych z niedozwolonym (niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa) korzystaniem przez Klienta ze Sklepu internetowego, oraz po uregulowaniu przez Klienta wszelkich należności wobec Sprzedającego.

 9. Przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie internetowym (w tym oferowanego asortymentu) nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień w Sklepie internetowym możliwe jest po zarejestrowaniu (założeniu Konta Klienta) zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego Regulaminu (z wykorzystaniem danych Klienta podanych podczas rejestracji) lub bez rejestracji (z wykorzystaniem niezbędnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania zamówienia).

 

 

§ 4

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 

 1. Warunkiem korzystania z wszystkich usług i funcjonalności Sklepu internetowego jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

 2. Rejestracji w Sklepie internetowym mogą dokonać pełnoletnie osoby fizyczne, jak również osoby fizyczne w wieku powyżej 13 roku życia posiadające zgodę opiekunów prawnych na rejestrację w Sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów towarów, oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
   
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność danych podanych w formularzu reklamacyjnym ze stanem faktycznym.
   
 4. Z chwilą dokonania rejestracji, w Sklepie internetowym utworzone zostaje Konto Klienta umożliwiające korzystanie z wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu internetowego.
   
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie się w Koncie Klienta odbywa się przy użyciu podanych w formularzu rejestracyjnym danych (adresu e-mail oraz wybranego przez Klienta hasła).
   
 6. W celu usunięcia ze Sklepu internetowego Konta Klienta należy przesłać odpowiednią prośbę drogą elektroniczną (na adres e-mail sklep@gmsports.pl – z adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym) lub pocztą (na adres GM TRADE Jerzy Tyburski, ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa).

 

 

§ 5

ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 

 1. Informacje o towarach przeznaczonych do sprzedaży w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   
 2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną w serwisie Sklepu internetowego (www.gmsports.pl) za pośrednictwem umieszczonego tam formularza. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
   
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Sprzedającemu oferty kupna  zamówionego towaru (zawarcia umowy sprzedaży towaru). Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia przycisku ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
   
 4. W celu złożenia zamówienia należy, postępując zgodnie z poleceniami:

  a) zalogować się do Konta Klienta w Sklepie internetowym (w przypadku, gdy Klient jest zarejestrowany w Sklepie internetowym),

  b) wybrać towar lub towary stanowiące przedmiot zamówienia używając przycisku DODAJ DO KOSZYKA,

  c) kliknąć przycisk DO KASY w menu KOSZYK,

  d) kliknąć przycisk PRZEJDŹ DALEJ akceptując przedmiot i wartość zamówienia,

  e) kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ I KUP (w celu dokonania rejestracji w Sklepie internetowym przed dokonaniem zakupu) lub KUP BEZ REJESTRACJI (jeśli Klient nie chce dokonać rejestracji w Sklepie internetowym),

  f) podać dane zamawiającego, adres dostawy oraz dane kontaktowe Klienta, zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu i kliknąć przycisk PRZEJDŹ DALEJ,

  g) wybrać sposób dostawy towaru oraz sposób zapłaty i kliknąć przycisk PRZEJDŹ DALEJ,

  h) zapoznać się z podsumowaniem zamówienia, dokonać ewentualnych zmian w zamówieniu, wybrać rodzaj dokumentu potwierdzającego sprzedaż („potwierdzenie zakupu” czyli paragon fiskalny lub faktura VAT), wpisać ewentualne uwagi związane z zamówieniem, zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu, potwierdzić fakt zapoznania się z prawem Klienta do odstąpienia od umowy,

  i) kliknąć przycisk ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY,

  j) dokonać płatności za zamówiony towar (w przypadku wyboru przedpłaty jako sposobu zapłaty),

  k) zapoznać się z potwierdzeniem złożenia zamówienia wraz z zamieszczonymi tam objaśnieniami Sprzedającego; w razie potrzeby podjąć dalsze działania zgodnie z instrukcją Sprzedającego.
   

 5. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 4k niniejszego Regulaminu, zawierać będzie informacje o: numerze zamówienia, statusie zamówienia, zamówionych produktach, całkowitej wartości zamówienia (tj. o cenie zamówionych towarów oraz dodatkowych opłatach - w tym o kosztach dostawy), danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia.
   
 6. Anulowanie złożonego przez Klienta zamówienia możliwe jest w serwisie Sklepu internetowego (z poziomu potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa § 5 ust. 4k niniejszego Regulaminu) lub w drodze bezpośredniego kontaktu ze Sprzedającym (telefonicznym - pod numerem +48 508 49 46 46 - lub drogą elektroniczną - na adres e-mail: sklep@gmsports.pl). Anulowanie złożonego zamówienia jest bezpłatne do momentu wysłania towaru. Po wysłaniu towaru – poniesiony przez Sprzedającego koszt przesyłki, wysłanej zgodnie z anulowanym zamówieniem, obciąża Klienta.
   
 7. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu lub w Koncie Klienta, wysłana zostanie wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia. Klient zobowiązany jest potwierdzić złożenie zamówienia przez kliknięcie na przycisk POTWIERDŹ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA.
   
 8. Potwierdzenie złożenia zamówienia, dokonane przez Klienta zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszego jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamówionego przez Klienta towaru.

 

 

§ 6

PŁATNOŚCI

 

 

 1. Ceny towarów podane w Sklepie internetowym zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w złotych polskich.

 2. Informacja o koszcie dostawy towaru realizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest widoczna w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy (wyrażony w złotych polskich) jest doliczany do ceny zamawianego towaru. Całkowita wartość zamówienia (obejmująca cenę towaru oraz dodatkowe opłaty - w tym koszt dostawy towaru) wskazana jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 4k niniejszego Regulaminu.
   
 3. Sposób i koszt dostawy towaru realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalany jest z Klientem indywidualnie.
   
 4. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na prośbę Klienta faktura VAT.
   
 5. Klient ma możliwość wybrania jednej z poniższych form zapłaty:

  a) przedpłata na konto bankowe Sprzedającego: BZ WBK 60 1090 1753 0000 0001 2020 1607,

  b) płatność z wykorzystaniem usługi Przelewy 24,

  c) płatność gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki pobraniowej.

 

 

§ 7

WYSYŁKA ZAKUPIONEGO TOWARU

 

 

 1. Zakupiony towar wysyłamy (z wyłączeniem przesyłek z opcją zapłaty: przedpłata) w dniach roboczych (poniedziałek - piątek):

  a) w przypadku złożenia zamówienia w godz. 0:01 - 15:00 – w dniu złożenia zamówienia, a jeśli nie jest to dzień roboczy – w najbliższym dniu roboczym,

  b) w przypadku złożenia zamówienia w godz. 15:01 – 24:00 – następnego dnia roboczego.
   

 2. Przesyłki z opcją zapłaty: przedpłata - wysyłamy niezwłocznie (nie później niż następnego dnia roboczego) po dacie zaksięgowaniu pełnej kwoty zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego
   

 3. Wysyłki realizujemy za pośrednictwem operatorów: DPD, Paczkomaty InPost (lub innych, o ile ich usługi dostępne będą w serwisie Sklepu internetowego) – według wyboru Klienta i na Jego koszt.
   
 4. Aktualne koszty wysyłki, w zależności od wybranej opcji sposobu dostawy i zapłaty, podawane są w trakcie składania przez Klienta zamówienia.

 

 

§ 8

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO

 

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest – na mocy obowiązujących przepisów prawa – sprzedawać towary pozbawione wad. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi (określone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) oraz z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego (określone w oświadczeniu gwarancyjnym zamieszczonym w § 11 niniejszego Regulaminu).
   
 2. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego informacje dotyczące oferowanych towarów zostały spisane z metek danego towaru oraz katalogów producenta.
   
 3. Odpowiadamy za zgodność opisu towaru umieszczonego na Stronie Sklepu internetowego względem danych wyszczególnionych przez Producenta na metkach towaru.
   
 4. Nie odpowiadamy za niezgodność informacji umieszczonych na metkach względem rzeczywistych parametrów towaru, a w szczególności za różnice pomiędzy wymiarami podanymi przez Producenta, a fizycznie zmierzonymi przez Klienta (np. długość wkładki obuwia).
   
 5. Źle dobrany rozmiar / zła długość wkładki wynikające z różnic w pomiarze Producenta i Klienta nie stanowią wady fizycznej rzeczy w rozumieniu art. 5561 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stanowiącej podstawę odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 

 

§ 10

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 

 

A.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

 

 1. Klient będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument) może – bez podania przyczyny – odstąpić od umowy sprzedaży towaru. Podstawa prawna: art. 27-37 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
   
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany – w terminie 14 dni od dnia, w którym On lub wskazana przez Niego osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzymała towar – wysłać na nasz adres wskazany w  § 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu stosowne, jednoznacznie sformułowane oświadczenie na piśmie (decyduje data wysłania oświadczenia). Prosimy, chociaż nie jest to obowiązkowe, o użycie w tym celu „Formularza odstąpienia od umowy”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnego także na stronie Sklepu internetowego.
   
 3. Wypełnienie pola „Powód odstąpienia od umowy” w „Formularzu odstąpienia od umowy” nie jest obowiązkowe. Sugerujemy jednak jego wypełnienie, co pozwoli nam na stałe podnoszenie jakości naszych usług i reagowanie na oczekiwania naszych Klientów.
   
 4. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży (lub ewentualnie nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) Klient powinien dokonać - na nasz adres wskazany w  § 2 ust. 2a)  niniejszego Regulaminu - zwrotu towaru (decyduje data wysłania towaru) wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji.
   
 5. W przypadku utraty paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji Klient zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. potwierdzenie przelewu zapłaty za towar, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku karty kredytowej). Prosimy również o wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu wraz z „Formularzem odstąpienia od umowy” „Formularza oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępny także na stronie Sklepu internetowego.
   
 6. Towar musi być odesłany w oryginalnym pudełku wraz z metkami i innymi elementami opakowania (wypełniacze wewnątrz obuwia, papier ochronny, etc.) i nie może nosić śladów użytkowania lub zniszczeń. Za towar noszący ślady użytkowania uważane będzie w szczególności obuwie z zabrudzonymi podeszwami, wyściółką, wkładkami wewnętrznymi oraz powierzchniami zewnętrznymi, z zerwanymi / odklejonymi oryginalnymi naklejkami producenta, z widocznymi otarciami powierzchni zewnętrznych (w tym znaków, np. logo producenta) oraz obuwie z zagiętymi cholewkami.
   
 7. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczając odsyłany towar i jego opakowanie w taki sposób aby skutecznie uniemożliwić powstanie jakichkolwiek uszkodzeń w czasie transportu. Prosimy zabezpieczyć przesyłkę tak, aby nie oklejać taśmą oryginalnego pudełka.
   
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, tj. niezgodny z postanowieniami ust. 6 i 7 powyżej. Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia z tego tytułu stosownej kwoty ze zwracanej Klientowi zapłaty za towar.
   
 9. Koszt przesłania zwracanego towaru do Sprzedającego ponosi Klient. 
 10. Towar odsyłany za pobraniem nie będzie odbierany.
    
 11. Przelewu zwrotnego zapłaty za odesłany przez Klienta towar, obejmującej cenę towaru (z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej) oraz zapłacony przez Klienta koszt jego dostawy (z wyjątkiem dodatkowego kosztu wynikającego z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż oferowany przez nas najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru), dokonujemy - po otrzymaniu zwróconego  towaru  i pod warunkiem spełnienia przez Klienta wszystkich warunków odstąpienia od umowy - w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
   
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia umowę sprzedaży towaru uważa się za niezawartą.

 

B.   WYMIANA TOWARU

 

 1. Klient, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, o którym mowa w § 10 A niniejszego Regulaminu, może zamiast odstąpienia od umowy skorzystać z możliwości wymiany towaru.
   
 2. Klient może zażądać wymiany towaru na inny towar (ten sam lub inny model towaru znajdujący się w naszej ofercie) z ewentualnym rozliczeniem różnicy w cenach (nadpłaty lub niedopłaty) towaru wymienianego i towaru zamówionego na wymianę.
   
 3. Wymiana jest możliwa tylko w sytuacji gdy posiadamy towar na wymianę. Do wymiany konieczne będzie wcześniejsze zarezerwowanie potrzebnego towaru. Rezerwacji można dokonać mailem skierowanym na adres: sklep@gmsports.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego +48 508 49 46 46.
   
 4. W przypadku braku towaru na wymianę Klient ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, zgodnie z postanowieniami § 10 A niniejszego Regulaminu.
   
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (zawierającego informację o ewentualnej nadpłacie podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta lub niedopłacie wymagającej uiszczenia przez Klienta) Klient powinien niezwłocznie (przed upływem 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru):

  - odesłać towar, wraz z kompletnie wypełnionym „Formularzem wymiany towaru” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (dostępnym także na stronie Sklepu internetowego) oraz oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji, na nasz adres wskazany w § 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu, oraz

  - w przypadku wystąpienia niedopłaty dokonać zapłaty różnicy w cenach towaru wymienianego i towaru zamówionego na wymianę, w kwocie wskazanej przez Sprzedającego w potwierdzeniu rezerwacji towaru, na rachunek bankowy Sprzedającego: BZ WBK 60 1090 1753 0000 0001 2020 1607 (towar zamówiony na wymianę wysłany zostanie po odnotowaniu wpływu kwoty niedopłaty na powyższym rachunku bankowym). 
   
 6. W przypadku utraty paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji Klient zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. potwierdzenie przelewu zapłaty za towar, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku karty kredytowej). Prosimy również o wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu wraz z „Formularzem odstąpienia od umowy” „oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i dostępny jest także na stronie Sklepu internetowego.
   
 7. Towar musi być odesłany w oryginalnym pudełku wraz z metkami i innymi elementami opakowania (wypełniacze wewnątrz obuwia, papier ochronny, etc.) i nie może posiadać śladów użytkowania lub zniszczeń. Za towar noszący ślady użytkowania uważane będzie w szczególności obuwie z zabrudzonymi podeszwami, wyściółką, wkładkami wewnętrznymi oraz powierzchniami zewnętrznymi, z zerwanymi / odklejonymi oryginalnymi naklejkami producenta, z widocznymi otarciami powierzchni zewnętrznych (w tym znaków, np. logo producenta) oraz obuwie z zagiętymi cholewkami.
   
 8. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczając odsyłany towar i jego opakowanie w taki sposób aby skutecznie uniemożliwić powstanie jakichkolwiek uszkodzeń w czasie transportu. Prosimy zabezpieczyć przesyłkę tak, aby nie oklejać taśmą oryginalnego pudełka.
   
 9. W przypadku wystąpienia nadpłaty podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta Sprzedający dokona jej zwrotu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy najpóźniej w dniu wysłania do Klienta towaru zamówionego na wymianę.
   
 10. Koszt przesłania wymienianego towaru do Sprzedającego ponosi Klient. Koszt wysyłki do Klienta towaru zamówionego na wymianę ponosi Sprzedający. 

  

 

C.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI

 

 

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsumenta) jeżeli dostarczony towar posiada w chwili jego wydania Klientowi wady fizyczne lub prawne. Podstawa prawna: art. 556-576. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 2. Wadami fizycznymi towaru w rozumieniu art. 5561 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, której stwierdzenie może być podstawą reklamacji, nie są:

  a) uszkodzenia mechaniczne (otarcia, rozerwania, naderwania, zadrapania, oderwania ozdób, oznakowań, naszywek, itp.) towaru, w tym ich elementów wymiennych (np. sznurowadeł), powstałe w trakcie i na skutek użytkowania towaru przez Klienta,

  b) uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowej konserwacji towaru (w szczególności niezgodnej z § 12 niniejszego Regulaminu lub zaleceniami producenta), ewentualnie całkowitego braku konserwacji towaru,

  c) przebarwienia odzieży lub części ciała powstałe na skutek kontaktu z towarem zawierającym naturalnie barwione podszewki lub wkładki w początkowym okresie jego użytkowania,

  d) przemakanie obuwia lub odzieży w przypadku braku jednoznacznego zapewnienia producenta o ich wodoodporności,

  e) zniekształcenia towaru lub brak komfortu w jego użytkowaniu wynikające z nieprawidłowego wyboru rozmiaru lub niedostosowania towaru do cech fizycznych użytkownika,

  f) inne zmiany właściwości towaru powstałe w trakcie i na skutek użytkowania przez Klienta, jeśli zmiany te nie wynikają z wady towaru istniejącej w chwili sprzedaży.

 3.  W przypadku stwierdzenia wady fizycznej (w rozumieniu art. 5561 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) lub wady prawnej (w rozumieniu art. 5563 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) towaru Klientowi przysługuje prawo żądania – wg wyboru Klienta – jego naprawy lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru:

  - są niemożliwe (naprawa – np. z powodu fizycznej nieusuwalności wady towaru; wymiana – np. z powodu zaprzestania produkcji towaru),


  - wymagałyby poniesienia nadmiernych w stosunku do wartości towaru kosztów (naprawa – np. gdy jej koszt byłby wyższy niż cena towaru; wymiana – np. z powodu niemożliwości zapewnienia Klientowi towaru w możliwym do przyjęcia przez Niego terminie),

  Klient może domagać się stosownego obniżenia ceny albo – postępując zgodnie z procedurą określoną w § 10 A niniejszego Regulaminu - odstąpić od umowy (uwaga: uprawnienie do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy przysługuje w dalszej kolejności – tylko gdy z wyżej wymienionych przyczyn naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub niecelowa). Klient nie może odstąpić od umowy gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady towaru przed upływem 2 lat od daty doręczenia towaru Klientowi. Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu swoje roszczenie z tytułu rękojmi w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady, przy czym termin ten nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty doręczenia towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi a przed jego upływem.
   

 5. W celu złożenia prawidłowej i kompletnej reklamacji dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, Klient powinien odesłać na nasz adres  wskazany w § 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu czysty i odpowiednio zapakowany towar wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji oraz pismem zawierającym jednoznacznie sformułowane zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi. Prosimy, chociaż nie jest to obowiązkowe, o użycie w celu zgłoszenia roszczenia „Formularza reklamacyjnego”, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, dostępnego także na stronie Sklepu internetowego.
   
 6. W przypadku utraty paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji Klient zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. potwierdzenie przelewu zapłaty za towar, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku karty kredytowej). Prosimy również o wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu wraz z „Formularzem reklamacyjnym” „Formularza oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i dostępny jest także na stronie Sklepu internetowego.
   
 7. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej i kompletnej reklamacji.
   
 8. Odpowiedź w sprawie uznania lub odrzucenia reklamacji, zawierająca w przypadku uznania reklamacji również informację o sposobie i terminie zaspokojenia roszczenia Klienta, wysłana zostanie na podany przez Klienta adres lub przekazana zostanie w inny wskazany przez Klienta sposób.
   
 9. Nieudzielenie przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni uważane będzie za uznanie roszczenia Klienta za uzasadnione.
   
 10. Towary odsyłane Sprzedającemu za pobraniem nie będą odbierane.
   
 11. Koszty naprawy, wymiany lub zwrotu towaru dokonanych w wyniku uwzględnienia reklamacji klienta, w tym koszt przesyłki zawierającej odsyłany przez Klienta reklamowany towar, ponosi Sprzedający.

 

 

§ 11

GWARANCJA

 

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w naszym Sklepie objęte są 24-miesięczną gwarancją. Termin ważności gwarancji liczony jest od daty doręczenia Klientowi towaru.
   
 2. Gwarancja dotyczy wyłącznie ukrytych wad fabrycznych towaru.
   
 3. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej towaru Klientowi przysługuje prawo żądania – wg wyboru Klienta – jego naprawy lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru:

  - są niemożliwe (naprawa – np. z powodu fizycznej nieusuwalności wady towaru; wymiana – np. z powodu zaprzestania produkcji towaru),

  - wymagałyby poniesienia nadmiernych w stosunku do wartości towaru kosztów (naprawa – np. gdy jej koszt byłby wyższy niż cena towaru; wymiana – np. z powodu niemożliwości zapewnienia Klientowi towaru w możliwym do przyjęcia przez Niego terminie),

  Klient może domagać się stosownego obniżenia ceny albo – postępując zgodnie z procedurą określoną w § 10 A niniejszego Regulaminu – odstąpić od umowy (uwaga: uprawnienie do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy przysługuje w dalszej kolejności – tylko gdy z wyżej wymienionych przyczyn naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub niecelowa). Klient nie może odstąpić od umowy gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
   

 4. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują wszystkim Klientom, w tym również podmiotom nabywającym towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
   
 5. Realizacja uprawnień Klienta z tytułu gwarancji następuje zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w § 10 C niniejszego Regulaminu.
   
 6. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta nie będącego konsumentem (nabywającego towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), przewidziana przepisami o rękojmi (art. 556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

 

 

§ 12

UŻYWANIE I KONSERWACJA TOWARU

 

 1. Zakupiony towar powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany na opakowaniu, w odrębnej informacji załączonej przez Sprzedającego do zakupionego towaru lub umieszczonej na stronie Sklepu internetowego.
   
 2. W przypadku braku informacji o przeznaczeniu oraz sposobie używania i konserwacji towaru załączonej do towaru lub w umieszczonej na stronie Sklepu internetowego, jak również w sytuacji kiedy Klient ma wątpliwości co do poprawności zrozumienia oznaczeń umieszczonych na opakowaniu bądź towarze,  powinien zwrócić się o przesłanie takiej informacji lub wyjaśnień do Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej: sklep@gmsports.pl).
   
 3. W szczególności obuwie sportowe powinno być używane z uwzględnieniem następujących zasad:

  - obuwie należy starannie sznurować, nie należy wyjmować lub wkładać stopy z/do obuwia bez jego rozsznurowania, nie należy przy zdejmowaniu obuwia przytrzymywać drugą stopą cholewki buta zdejmowanego (grozi to oderwaniem podeszwy od cholewki),

  - nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia i zamoczenia obuwia,

  - obuwie należy czyścić wilgotną szmatką,

  - zabronione jest czyszczenie obuwia z użyciem detergentów,

  - zabronione jest pranie obuwia w pralce,

  - zabronione jest suszenie obuwia w suszarce mechanicznej,

  - obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od silnych źródeł ciepła.
   

 4. Towar (obuwie) należy konserwować regularnie przed i po użyciu, stosując przeznaczone do tego właściwe preparaty.
   
 5. W przypadku stwierdzenia wady towaru wynikającej z braku jego prawidłowej konserwacji, Klientowi nie przysługują uprawnienia związane z odpowiedzialnością Sprzedającego z tytułu rękojmi, o których mowa w § 10 C niniejszego Regulaminu, lub wynikające z gwarancji, o której mowa w § 11 niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klienta w procedurze rejestracji w Sklepie internetowym lub podczas składania przez Klienta zamówienia.
   
 2. Klient w toku procedury rejestracji w Sklepie internetowym lub podczas składania przez Klienta zamówienia dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
   
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Klientem umowy (w tym też dla realizacji ewentualnych procedur: reklamacyjnych, odstąpienia od umowy oraz wymiany towaru), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1994 r. o ochronie danych osobowych.
   
 4. W każdym czasie Klient może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania na adres wskazany w § 2 ust. 2a niniejszego Regulaminu),  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gmsports.pl, do udzielenia informacji o celu, zakresie i stanie przetwarzanych jego danych osobowych.
   
 5. Klientowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
   
 6. Żądanie usunięcia danych osobowych Klienta jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 7. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym firma GM TRADE przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

 8.  Firma GM TRADE  może przetwarzać i przekazywać dane osobowe w celu realizacji zamówień internetowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz pozyskuje te dane od klientów sklepu. 

 

9.  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a klient potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystywane przez GM Trade w sposób opisany w polityce prywatności 

 

10.  Firma GM TRADE z siedzibą przy ul. Błękitnej 87a, 04-663 Warszawa jest administratorem danych osobowych wykorzystywanych w procesie realizacji zamówienia internetowego. Telefon kontaktowy 508-494-646. 

 

11.  Przekazane przez klienta dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności przez czas nieokreślony. Dane używane są miedzy innymi do:  

a). Określania polityki rabatowej dla stałych klientów

b). Weryfikacji klienta podczas procesu reklamacji

c). Wystawiania paragonów imiennych oraz faktur VAT

d). Wystawiania listów przewozowych dla przewoźników współpracujących z GM TRADE ( lista przewoźników zawarta jest w polityce prywatności ).

e). Realizacji procesu reklamacji, w tym weryfikacji klienta

 

12.  Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych a także do ich:

- usunięcia

- modyfikacji

- ograniczenia przetwarzania

- przeniesienia danych  

 

Jeżeli po skontaktowaniu się z administratorem danych pada podejrzenie, że dostęp oraz modyfikacja danych nie jest możliwa, klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

13.  Firma GM Trade jako Administrator danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym.  

Zobowiązuje się także do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem osób nieuprawnionych oraz wykorzystywania wyłącznie do celów wskazanych w Regulaminie.

 

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO. 

§ 14

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie treści umieszczone przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego (w szczególności zdjęcia, opisy, układy graficzne, hasła i slogany reklamowe, znaki towarowe) stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione.
   
 2. Naruszenie przysługujących Sprzedającemu praw autorskich uprawnia go do podjęcia w stosunku do osoby, która naruszyła te prawa działań przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego  1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 15

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. W naszym Sklepie internetowym sprzedajemy towary wyłącznie nowe, oryginalne i nieużywane.
   
 2. Do każdej sprzedaży wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT. W celu uzyskania faktury VAT konieczne jest wybranie odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia (w widoku „Uwagi do zamówienia”).
   
 3. Spełniamy standardy europejskie w zakresie sprzedaży e-commerce. Bierzemy udział w programie ORYGINALNY SPRZEDAWCA na portalu Allegro.

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
   
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawartych zgodnie z jego postanowieniami od dnia jego wejścia w życie.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od umowy,
 2. Formularz oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT,
 3. Formularz wymiany towaru,
 4. Formularz reklamacyjny.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Miejscowość ………………………., data ………………………………………..

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

/Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/

 

 

Nazwa towaru: …………………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia / aukcji*: ………………………………………………………………………………………….

Nr paragonu / faktury VAT**: …………………………………………………………………………………….

Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): …………………………………………………………………..

(słownie): …………………………………………………………………………………………………………..

 

Powód zwrotu towaru***:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane nabywcy:

Imię i nazwisko / Firma: …………………………………………………………………………………………

Ulica i nr domu / mieszkania: …………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy i miasto: …………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

Nick allegro*: …………………………………………………………………………………………………….

 

Dane o rachunku bankowym przeznaczonym do zwrotu zapłaty:

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………..

Dane właściciela rachunku bankowego: …………………………………………………………………….

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru zawartej dnia: ……………………….. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu Sklepu GM Sports regulującymi zasady i warunki odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zwrotu towaru (§ 10A Regulaminu).

 

……………………..

 (podpis nabywcy)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouczenie:

 

· Prosimy o załączenie do formularza oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, np. potwierdzenia przelewu zapłaty za towar, wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu z rachunku karty kredytowej).

· Wypełniony formularz wraz z towarem należy wysłać na adres: GM SPORTS, ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa.

· O przebiegu procedury zwrotu towaru poinformujemy Państwa telefonicznie bądź drogą mailową.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   dotyczy aukcji allegro

**  zaznacz właściwe

*** wypełnienie pola nieobowiązkowe

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Miejscowość ………………………., data ………………………………………..

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU

PARAGONU FISKALNEGO / FAKTURY VAT

/Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/

 

 

Data zakupu towaru: ……………………………………………………………………………………………..

Nazwa towaru: …………………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia / aukcji*: ………………………………………………………………………………………….

Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): …………………………………………………………………..

(słownie): …………………………………………………………………………………………………………..

 

Dane nabywcy:

Imię i nazwisko / Firma: …………………………………………………………………………………………

Ulica i nr domu / mieszkania: …………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy i miasto: …………………………………………………………………………………………

 

 

W związku z (proszę wybrać i zaznaczyć jedną z opcji):

 dokonanym przeze mnie odstąpieniem od opisanej powyżej umowy zakupu towaru,

 złożoną przeze mnie reklamacją towaru zakupionego zgodnie z opisaną powyżej umową,

 wyrażoną przeze mnie chęcią wymiany towaru zakupionego zgodnie z opisaną powyżej umową, 

oświadczam, że nie dysponuję paragonem / fakturą VAT dokumentującymi zakup towaru z powodu ……………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………………………...

W związku z powyższym jako dowód dokonania zakupu towaru przedstawiam ………….……………… ……………………………………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

………….…………………..                           ………………………………..                           ……… ……………………….                                                                                         (miejscowość)                                                              (data)                                                            (podpis nabywcy)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   dotyczy aukcji allegro

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Miejscowość ………………………., data ………………………………………..

 

FORMULARZ WYMIANY TOWARU

/Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/

 

 

Nazwa towaru: …………………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia / aukcji*: ………………………………………………………………………………………….

Nr paragonu / faktury VAT**: …………………………………………………………………………………….

Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): …………………………………………………………………..

(słownie): …………………………………………………………………………………………………………..

 

Powód wymiany towaru:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wymiana na towar (model, rozmiar, opis towaru)***:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane nabywcy:

Imię i nazwisko / Firma: …………………………………………………………………………………………

Ulica i nr domu / mieszkania: …………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy i miasto: …………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

Nick allegro*: …………………………………………………………………………………………………….

 

Dane o rachunku bankowym przeznaczonym do zwrotu ewentualnej nadpłaty:

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………..

Dane właściciela rachunku bankowego: …………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu Sklepu GM Sports regulującymi zasady i warunki wymiany towaru (§ 10B Regulaminu).

 

 

……………………..

 (podpis nabywcy)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouczenie:

 

· Prosimy o załączenie do formularza oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, np. potwierdzenia przelewu zapłaty za towar, wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu z rachunku karty kredytowej)..

· Wypełniony formularz wraz z towarem należy wysłać na adres: GM SPORTS, ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa.

· O przebiegu procedury wymiany towaru poinformujemy Państwa telefonicznie bądź drogą mailową.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   dotyczy aukcji allegro

**  zaznacz właściwe

*** wypełnić w przypadku zamówienia na wymianę towaru innego niż zakupiony (inny model, inny rozmiar)

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Miejscowość ………………………., data ………………………………………..

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY TOWARU

zakupionego w Sklepie internetowym GM SPORTS

/Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/

 

Nazwa towaru: …………………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia / aukcji*: ………………………………………………………………………………………….

Nr paragonu / faktury VAT**: …………………………………………………………………………………….

Wartość zamówienia brutto (bez kosztów wysyłki): …………………………………………………………..

(słownie): …………………………………………………………………………………………………………..

 

Dokładny opis wady:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data stwierdzenia wady: ………………………

 

Dane nabywcy:

Imię i nazwisko / Firma: …………………………………………………………………………………………

Ulica i nr domu / mieszkania: …………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy i miasto: …………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

Nick allegro*: …………………………………………………………………………………………………….

 

Żądanie nabywcy co do załatwienia reklamacji (proszę wybrać i zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji):

 nieodpłatna naprawa towaru – na podstawie art. 561 § 1 k.c.

 wymiana towaru na nowy – na podstawie art. 561 § 1 k.c.

 obniżenie ceny towaru (w przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru) o kwotę…………… (słownie: …………………………………………………………………………….) – na podstawie art. 560 § 1 k.c.

 odstąpienie od umowy (w przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru) – na podstawie art. 560 § 1 k.c.

Inne żądania: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ewentualnego zwrotu należności (z tytułu obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy) proszę dokonać na rachunek bankowy:

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………..

Dane właściciela rachunku bankowego: …………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że niniejsza reklamacja zgłoszona zostaje w celu realizacji (proszę wybrać i zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji):

 uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi Sprzedającego

 uprawnień Klienta z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego.

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu Sklepu GM Sports regulującymi zasady i warunki postępowania reklamacyjnego (§ 10C oraz § 11 Regulaminu).

 

 

……………………..

 (podpis nabywcy)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouczenie:

 

· Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie formularza (drukowanymi literami) i odesłanie go wraz z reklamowanym towarem na adres: GM SPORTS, ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa.

· Prosimy o załączenie do formularza oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, np. potwierdzenia przelewu zapłaty za towar, wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu z rachunku karty kredytowej).

· Rozstrzygnięcie zasadności reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

· O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą mailową na podany Sprzedającemu adres e-mail.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*   dotyczy aukcji allegro

**  zaznacz właściwe

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel